A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató minta

1. Kellékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 
Ön a LuxoryHome&Doors Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
 
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a LuxoryHome&Doors Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a LuxoryHome&Doors Kft. adott okot.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 
Ön a LuxoryHome&Doors Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Én Ablakom Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
 
 
2. Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
 
Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
 
 
3. Jótállás (amennyiben van jótállás)
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 
Hibás teljesítés esetén a megkötött szerződés  alapján a LuxoryHome&Doors Kft. jótállásra köteles.
 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
 
A LuxoryHome&Doors Kft. a nyílászárókra a megrendelés időpontjában, hatályban lévő jogszabályok alapján, az érvényben lévő jótállási időtartamokat biztosítja az 1 év teljes körű jótállást garanciát, és a termék gyártója által adott időtartamra gyártói szavatosságot (terméktípustól függően), míg az ablakok, ajtók részét nem képező műanyag szegélylécezésre az átvételtől számított fél év jótállást vállal a LuxoryHome&Doors Kft. Szavatosságot csak és kizárólag megfelelő időközönként a LuxoryHome&Doors Kft által szakszerűen szervízelt termékekre vállalunk! Aktuális szerviz árainkról elérhetőségeinken tájékoztatást kaphat.
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.